BASHKIA VAU DEJËS, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Nenit 26, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar,’ VKM-së Nr.142 datë 12.03.2014, “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtetërore dhe institucionet e pavarura”, i ndryshuar ; si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e mesme dhe të lartë drejtuese”, i ndryshuar; Bashkia Vau Dejës, shpall procedurën e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranimit nga jashtë shërbimit civil për kategorinë e ulët drejtuese, për pozicionet:

 

“Përgjegjës i Sektorit të GIS dhe Kadastrës ”

“Përgjegjës i Sektorit të Investimeve dhe Projekteve Publike”

“Përgjegjës i Sektorit të Aseteve”

“Përgjegjës i Sektorit të Prokurimeve Publike”

 

Niveli i diplomes:       Master Shkencor

Kategoria e pagës:    III-a/1

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Shpallje vende te lira pune Pergjegjes