BASHKIA VAU DEJËS – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar,’ VKM-së Nr.142 datë 12.03.2014, “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtetërore dhe institucionet e pavarura”, i ndryshuar ; si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e mesme dhe të lartë drejtuese”, i ndryshuar, Bashkia Vau Dejës, shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë për kategorinë e ulët drejtuese, për pozicionin:

 

  • Përgjegjës në Sektorin e Ndihmës Ekonomike dhe PAK, Drejtoria Ekonomike

 

Lloji i diplomës-Shkenca Ekonomike

Niveli i diplomes-Master Shkencor

Kategoria: III-a/1

Afati për dorëzimin e dokumenteve për:

 LEVIZJE PARALELE: 21.10.2019

 NGRITJE NË DETYRË:  28.10.2019

 

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur :Vend i lire pune Pergjegjes Sektori i Ndihmes Ekonomike