BASHKIA VAU DEJËS – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar,’ VKM-së Nr.142 datë 12.03.2014, “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicionëve të punës në institucionet e administratës shtetrore dhe institucionet e pavarura” i ndryshuar ; si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive, Bashkia Vau Dejës, shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin:

  • Specialist në Sektorin e Veterinarisë

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

Lloji i diplomës: Shkencat e Mjekësisë Veterinare

Kategoria e pagës: IV-a- III-b

Afati për dorëzimin e dokumentave për:

LEVIZJE PARALELE: 24.02.2020

PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL: 28.02.2020

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Specialist ne Sektorin e Veterinaris

 

  • 2(dy) Specialistë në Sektorin e Protokollit dhe Arkivës

 

Niveli minimal i diplomës:    Bachelor

Kategoria e pagës:                 IV-a- III-b

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Specialist ne Sektorin e Protokollit

 

  • Specialist në Sektorin e Aseteve

Lloji i diplomës:                     Diplomë në Shkenca Juridike dhe Shkenca Ekonomike

Niveli minimal i diplomës:    Bachelor

Kategoria e pagës:                 IV-a- III-b

 

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Specialist ne Sektorin e Aseteve

 

  • 2(dy) Specialistë në Sektorin e Diasporës, Projekteve dhe Koordinimit me Donatorët

Niveli minimal i diplomës:    Bachelor

Kategoria e pagës:                 IV-a- III-b

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :Specialist Integrimi Europian