BASHKIA VAU DEJËS – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Nenit 26, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar,’ VKM-së Nr.142 datë 12.03.2014, “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtetërore dhe institucionet e pavarura”, i ndryshuar ; si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e mesme dhe të lartë drejtuese”, i ndryshuar; Bashkia Vau Dejës, shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë, dhe pranimi nga jashtë shërbimit civil për kategorinë e mesme drejtuese, për pozicionin:

  • “Drejtor i Drejtorisë Juridike dhe Prokurimeve Publike”

Niveli i diplomes:       Master Shkencor

Lloji i diplomes:         Shkenca Juridike

Kategoria e pagës:     II-b

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Pershendetje drejtor i drejtorise juridike

  • “Drejtor në Drejtorinë e Planifikimit të Territorit dhe Investimeve Publike”

Lloji i diplomës: Arkitekturë, Inxhienieri Ndërtimi/Urbanistikë/Gjeomati
Niveli i diplomes: Master Shkencor
Kategoria e pages: II-b

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :   Drejtor i planifikimit te territorit

 

  • “Drejtor në Drejtorinë e Shërbimit Social, Arsimit, Rinisë dhe Sportit”

Niveli minimal i diplomës; “Master Shkencor”
Kategoria e pagës: II-b

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :  drejtor sherbimi social, arsimi,sporti

 

  • “Përgjegjës në Sektorin e Prokurimeve Publike”

Niveli i diplomes:       Master Shkencor

Lloji i diplomes:         Shkenca Juridike

Kategoria e pagës:     III-a/1

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :  Pergjegjes Prokurimesh