BASHKIA VAU DEJËS – VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar,’ VKM-së Nr.142 datë 12.03.2014, “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicionëve të punës në institucionet e administratës shtetrore dhe institucionet e pavarura” i ndryshuar ; si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive, Bashkia Vau Dejës, shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin:

 

  • Specialist në Sektorin e Buxhetit dhe Financës, Drejtoria Ekonomike

 

Lloji i diplomës:                     Diplomë në Financë-Kontabilitet

Niveli minimal i diplomës:    Bachelor

Kategoria e pagës:                 IV-a- III-b

 

Afati për dorëzimin e dokumentave për:

 

LEVIZJE PARALELE:                              02.03.2020

PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL:          06.03.2020

 

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Specialist finance