BASHKIA VAU DEJËS – SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar,’ VKM-së Nr.142 datë 12.03.2014, “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicionëve të punës në institucionet e administratës shtretrore dhe institucionet e pavarura” i ndryshuar ; si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave” Për pranimin, levizjen paralele, përiudhen e proves dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar Bashkia Vau Dejës, shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionet:

2(dy) Specialistë në Sektorin e Arsimit, Rinisë, Sportit dhe Shëndetësisë.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Shpallje specialist arsimi