BASHKIA VAU DEJËS – SHPALLJE FITUESI

Bashkia Vau Dejës në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin Civil” i ndryshuar si dhe të pikës 24 të kreut III, të Vendimit nr.242,datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas verifikimit paraprak të kantidatëve,për përmbushjen e Kushteve për ngritjen në detyrë dhe kritereve të vecanta  përcaktuara në shpalljen për konkurim ,njofton se për pozicionin:

  • Përgjegjës në Sektorin e Planifikimit Urban dhe Menaxhimit të Territorit, Drejtoria e Planifikimit Urban dhe Investimeve Publike

Kandidati/Kantidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit është/janë:

 

  • Ana Shurdha

 

  • Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 10.2019, ora 10:00 në ambientet e Bashkisë Vau Dejës, Rruga “Qafa e Gurit”, Vau Dejës.
  • Intervista me gojë do të zhvillohet në datën 25.10.2019, ora 13:00 në ambientet e Bashkisë Vau Dejës, Rruga “Qafa e Gurit”, Vau Dejës.

 

  • 2(Dy) Specialistë të Burimeve Njerëzore, Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse

 

Kandidati/Kantidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit është/janë:

 

  • Ermira Jeri
  • Snezhana Gjonaj

 

-Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 10.2019, ora 10:00 në ambientet e Bashkisë Vau Dejës, Rruga “Qafa e Gurit”, Vau Dejës.

-Intervista me gojë do të zhvillohet në datën 25.10.2019, ora 13:00 në ambientet e Bashkisë Vau Dejës, Rruga “Qafa e Gurit”, Vau Dejës.