BASHKIA VAU DEJËS -SHPALLJE FITUESI

Bashkia Vau Dejës në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, në Kreun II, pika 13 e Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr 242, datë 18.03.2015   , “Për plotësimin e vendeve te lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, pas verifikimit paraprak për levizjen paralele për pozicionin:

  • Përgjegjes në Sektorin e Vetërinarisë, Drejtoria e Bujqësisë.

Mbyllet procedura e levizjes paralele pa konkurent dhe pa fitues.