BASHKIA VAU DEJËS – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut VII, pika 7 e Vendimit nr.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” në përfundim të fazës së verifikimit paraprak për levizjen paralele njofton se për pozicionin:

  • 2 (Dy) Specialistë në Njësinë e Auditit të Brendshëm
  • 2 (Dy) Specialistë në Sektorin e Kadastrës
  • 2 (Dy) Specialistë në Sektorin e Planifikimit Urban dhe Menaxhimit të Territorit
  • 2 (Dy) Specialistë në Sektorin e Investimeve
  • 2 (Dy) Specialistë në Sektorin e Privatizimit dhe Aseteve

 

Mbyllet procedura e levizjes paralele për kete pozicion  pa konkurentë dhe pa fitues