BASHKIA VAU DEJES-SHPALLJA E FITUESIT

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR  LEVIZJEN PARALELE PËR PRANIMIN DHE EMERIMIN NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

(SPECIALIST)

 

Bazuar në nenit 25 të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, në Kreun IV, pika 2 e Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr 243, datë 18.03.2015 , “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar”, në përfundim të fazes së verifikimit paraprak për  levizjen paralele për pozicionet:

 

  • 3 (tre) Specialistë në Sektorin e Shërbimeve Mbeshtetëse dhe IT.
  • 3 (tre) Specialistë në Sektorin e Taksave dhe Tarifave Vendore.
  • 3 (tre) Specialistë në Sektorin e Zyres së Integruar me një Ndalesë

 

Mbyllet procedura e levizjes paralele për keto pozicione pa konkurent dhe pa fitues.