BASHKIA VAU DEJËS, PLANI VJETOR I PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL

Bazuar në nenin 8, pika 2, e Ligjit Nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, i ndryshuar, në nenin 18 të Ligjit Nr.152/2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar., në pikën 11 të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.108 datë 26.02.2014 “Për planin vjetor të pranimit në shërbimin civil”, në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.142 datë 12.03.2014 “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administrates shtetërore dhe institucionet e pavarura”, i ndryshuar, në Vendimin e Këshillit Bashkiak Nr.90, datë 21.12.2023 “Për miratimin e nivelit të pagave për funksionarët e zgjedhur e të emëruar, nëpunësit civil dhe punonjësit administrativë të Bashkisë Vau Dejës për vitin 2024”, si dhe bazuar në Vendimin e Kryetarit të Bashkisë Nr.1074, datë 05.12.2023 “Për miratimin e strukturës organizative, organigramën, kategoritë, dhe klasat e pagave për cdo pozicion të shërbimit civil dhe administrativ për vitin buxhetor 2024”, me propozim të Njësisë së Menaxhimit të Burimeve Njerërzore.

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Plani vjetor i rekrutimeve 2024