Bashkia Tiranë – VENDE TE LIRA

Në zbatim të Nenit 26, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranimit nga jashtë për pozicionin:

507- Pergjegjes Sektori – Sektori i Sherbimeve Mbeshtetese, Njësia Administrative Njësia Bashkiake nr.2, Bashkia Tirane – Kategoria: III-a

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : 507-455 shpallje