BASHKIA TIRANE – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve:

1. 490- Specialist – Specialist per Urbanistiken, Sektori i Sherbimeve Publike, Njesia Bashkiake Njesia Administrative Nr.4, Bashkia Tiranë – Kategoria: IV-a
Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : 490-436 shpallje shkenca inxhinierike