BASHKIA TIRANE VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA TIRANE SHPALLJE VENDE TE LIRA PUNE

PER POZIONIN BASHKIA TIRANE

549- Drejtor – Drejtoria e Inovacionit, Drejtoria e Pergjithshme e Teknlogjise se Informacionit inovacionit dhe te Dhenave, Bashkia Tirane

PER ME TEPER KLIKO NE LINKUN BASHKENGJITUR 549-497 shpallja (3)