BASHKIA TIRANË – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve:

517-Specialist për Mbrojtjen e Fëmijëve – Zyra e Shërbimeve Sociale, Njesia Administrative Zall-Bastar, Bashkia Tiranë – Kategoria: IV-a

517-Lloji i diplomës “Shkenca Shoqërore / Shkenca Sociale /Psikologji”. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”

PËR TË DY PROCEDURAT (LËVIZJE PARALELE, PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL) APLIKOHET NË TË NJËJTËN KOHË!

Afati për dorëzimin e dokumentave për:

LËVIZJE PARALELE

14/2/2020

Afati për dorëzimin e dokumentave për:

PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL

19/2/2020

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :517-465 shpallje Njmf Zall Bastar