BASHKIA TIRANË – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionin:

  • 509- Pergjegjes Sektori – Sektori i Planifikimit te Burimeve Njerezore,Rekrutimit dhe Procedurave, Drejtoria e Procedurave të Burimeve Njerëzore dhe Trajnim Zhvillimit, Drejtoria e Pergjithshme e Planifikimit Strategjik dhe Burimeve Njerezore, Bashkia Tirane – Kategoria: III-a

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : 509-457 shpallje

  • 510- Drejtor – Drejtoria e Zones se Lire Ekonomike dhe Investimeve te Huaja, Bashkia Tiranë – Kategoria: II-b

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : 510-458 shpallje

  • 511-Specialist – Drejtoria e Zones se Lire Ekonomike dhe Investimeve te Huaja Bashkia Tirane – Kategoria: IV-a

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :511-459 shpallje