BASHKIA TIRANE , VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat lëvizja paralele ngritje në detyrë për pozicionin:

Drejtor, Drejtoria e Buxhetit, Drejtoria e Përgjithshme e Menaxhimit Financiar – Kategoria: II-b

Drejtor, Drejtoria e Vleresimit te Performances Masave Administrtrative dhe Motivimit te Stafit, Drejtoria e Pergjithshme e Burimeve Njerezore – Kategoria: II-b

Specialist Jurist, Sektori i Shërbimeve Mbështetëse, Njesia Administrative nr.8 – Kategoria: III-b

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

82 Shpallje NG

83 Shpallje Dr jashte

84 Shpallje sp