BASHKIA TIRANE – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionin:

  • 440-Përgjegjës Sektori – Sektori i Projekteve Kulturore, Drejtoria e Kultures dhe Trashegimise Kulturore, Drejtoria e Pergjithshme e Promovimit te Qytetit Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : 493-440 shpallje pergjegjes projekte kulturore

  • 494-Përgjegjës Sektori – Sektori i Trashegimise Kulturore, Drejtoria e Kultures dhe Trashegimise Kulturore, Drejtoria e Pergjithshme e Promovimit te Qytetit, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : 494-441 shpallje pergjegjes trashegimia kulturore