BASHKIA TIRANE, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat lëvizja paralele ngritje në detyrë për pozicionin:

22-Përgjegjës Sektori, Sektori i Zbatimit dhe i Monitorimit të Politikave dhe Konceptimit të Akteve,Drejtoria e Zhvillimit të Qëndrueshem, Emergjencave Natyrore , Drejtoria e Përgjithshme e Mjedisit dhe Zhvillimit të Qëndrueshëm – Kategoria: III-a

23-Përgjegjës Sektori, Sektori i Marrëdhënieve me Përdoruesit e Transportit Publik, Drejtoria e Transportit e Trafikut Rrugor, Drejtoria e Përgjithshme e Punëve Publike,Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

24-Përgjegjës Sektori, Sektori i Zhvillimit, Drejtoria e Zhvillimit dhe GIS, Drejtoria e Përgjithshme e Teknologjisë së Informacionit,Inovacionit dhe të Dhënave,Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

25-Përgjegjës Sektori, Sektori i Mbulimit Mjedisor të Territorit dhe Ankesave Mjedisore, Drejtoria Politikave Mjedisore, Inovacionit dhe Zgjidhjeve Inteligjente, Drejtoria e Përgjithshme e Mjedisit dhe Zhvillimit të Qëndrueshëm, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

26-Specialist, Sektori i Sistemeve të Transportit, Drejtoria e Transportit e Trafikut Rrugor, Drejtoria e Përgjithshme e Punëve Publike, Bashkia Tiranë – Kategoria: IV-a

27-Përgjegjës Sektori, Sektori i Protokollit, Drejtoria e Arkivit Qëndror dhe Protokollit, Drejtoria e Përgjithshme e Burimeve Njerëzore, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

28-Përgjegjës Sektori, Sektori i Sistemeve të Transportit, Drejtoria e Transportit e Trafikut Rrugor, Drejtoria e Përgjithshme e Punëve Publike, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

29-Specialist, Sektori i Marrëdhënieve me Përdoruesit e Transportit Publik, Drejtoria e Transportit e Trafikut Rrugor, Drejtoria e Përgjithshme e Punëve Publike, Bashkia Tiranë – Kategoria: IV-a

30-Përgjegjës Sektori, Sektori i Monitorimit dhe Menaxhimit të Sistemeve të Trafikut, Drejtoria e Transportit e Trafikut Rrugor, Drejtoria e Përgjithshme e Punëve Publike, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

31-Përgjegjës Sektori, Sektori i Komunikimeve Elektronike me Qytetarët, Drejtoria e Komunikimit me Qytetarët, Drejtoria e Përgjithshme për Marrëdhëniet me Publikun dhe Jashtë, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

22-Shpallje NG

23-Shpallje NG

24-Shpallje NG

25-Shpallje NG

26-Shpallje SP

27- Shpallje NG

28- Shpallje NG

29- Shpallje SP

30- Shpallje NG

31- Shpallje NG