BASHKIA TIRANE, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat lëvizja paralele ngritje në detyrë për pozicionin:

55-Përgjegjës Sektori, Sektori i Investimeve në Objektet Publike e Civile, Drejtoria e Investimeve të Punëve Publike, Drejtoria e Përgjithshme e Puneve Publike, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

55- Shpallje NG