BASHKIA TIRANË, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të Nenit 26, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranimit nga jashtë për pozicionin:

716- Drejtor- Drejtoria e te Dhenave, Drejtoria e Pergjithshme e Teknologjise se Informacionit Inovacionit dhe te Dhenave, Bashkia Tirane – Kategoria: II-b

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

716-703 shallje NG-Jashte