Bashkia Tiranë, vend i lire pune

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat lëvizja paralele ngritje në detyrë pranim nga jashtë për pozicionin:

  • 139- Përgjegjës Sektori, Sektori i Arkivës Digjitale,Drejtoria e Arkivit Qëndror dhe Protokollit, Drejtoria e Përgjithshme e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 139- Shpallje jashte