BASHKIA TIRANË, TIRANA PARKING, VËNDE TË LIRA PUNE

Institucioni i Tirana Parking është krijuar me Vendim të Këshillit Bashkiak Nr.48, datë 11.11.2015, “Për krijimin e Tirana Parking, si Institucion në Varësi të Bashkisë Tiranë, për Administrimin e Shërbimit të Parkimit Publik me Pagesë”, i cili ka për qëllim, mbarëvajtjen e punës në administrimin e shërbimit të parkimit publik me/pa pagesë në qytetin e Tiranës.

Në zbatim të ligjit Nr.44/2014 “Kodi i Proçedurave Administrative të RSH, të ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, Ligjit nr.7961, dt.12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”(i ndryshuar), shpall proçedurat për vendet e lira të punës: