BASHKIA TIRANË – SHPALLJE FITUESI

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E MESME DHE E ULËT DREJTUESE

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • 521 – Drejtor – Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Jetësimit të Prioriteteve, Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit Strategjik dhe Burimeve Njerëzore, Bashkia Tiranë – Kategoria: II-b

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

 

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS SË FITUESVE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

  • 511-Specialist – Drejtoria e Zones se Lire Ekonomike dhe Investimeve te Huaja Bashkia Tirane – Kategoria: IV-a

Kandidati/kandidatët fitues (të renditur sipas rendit alfabetik) është/janë:

1. Aldi Ruli
2. Antonela Qendro
3. Eva Marku
4. Fatma Hila
5. Uarda Celami