BASHKIA TIRANË – SHPALLJE FITUESI

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT PËR PRANIM NGA JASHTË NË KATEGORINË E MESME DHE TË ULËT DREJTUESE

Në zbatim të Nenit 26 të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedurës së pranimit nga jashtë njofton se për pozicionin:

  • 507- Përgjegjës Sektori – Sektori i Shërbimeve Mbështetëse, Njësia Administrative Njësia Bashkiake nr.2, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

Kandidati fitues është :

  1. Nevila Alia 79 pikë