BASHKIA TIRANË – SHPALLJE FITUESI

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E MESME DHE E ULËT DREJTUESE

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të ngritjes në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • 507- Pergjegjes Sektori – Sektori i Sherbimeve Mbeshtetese, Njësia Administrative Njësia Bashkiake nr.2, Bashkia Tirane – Kategoria: III-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
1. Greta Ruçi

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20/02/2020 ora 14.00 Bashkia Tirane

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIM NGA JASHTË NË KATEGORINË E MESME DHE E ULËT DREJTUESE

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit nga jashtë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • 507- Pergjegjes Sektori – Sektori i Sherbimeve Mbeshtetese, Njësia Administrative Njësia Bashkiake nr.2, Bashkia Tirane – Kategoria: III-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
1. Almira Bratko
2. Elvira Dollamaja
3. Erato Sinani
4. Esmeralda Vefa
5. Hajdër Koxha
6. Malvina Dishi
7. Nevila Alia
8. Qazim Fucija

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20/02/2020 ora 14.00 Bashkia Tirane