BASHKIA TIRANE – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele njofton se:

për pozicionin:

 • 478-Specialist jurist – Sektori i Sherbimeve Mbeshtetese, Njesia Administrative Vaqarr, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

– Florian Peri

 

 • 486- Përgjegjës Zyre – Zyra e Urbanistikes dhe Infrastruktures, Njesia Administrative Kashar, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

  Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

 

 • 488-Përgjegjës në Sektorin e Koordimit të Marrëdhënieve me Njësitë Administrative, Drejtoria e Objekteve ne Bashkepronesi dhe Administrimit te NJA-ve, Drejtoria e Përgjithshme e Objekteve në Bashkëpronësi, Administrimit të NJA-ve dhe Emergjencave Civile Kategoria e pagës III-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Irfan Dashi
2. Liman Keta

 

 • 482-Specialist – Keshilli Bashkiak, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b
 • Ermelinda Shkurti
 • Geralda Mata
 • Vinjola Syla
 • Enkeleda Ademi
 • Zhuljeta Deda
 • Vjollca Dega

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 08/11/2019 Bashkia Tirana ora 13.00