BASHKIA TIRANË – SHPALLJE FITUESI

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS SË FITUESVE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

  • 503-Specialist Finance në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse, Njesia Bashkiake Njesia Administrative nr.9, Bashkia Tirane, – Kategoria: IV-a

Kandidati/kandidatët fitues (të renditur sipas rendit alfabetik) është/janë:

1. Argita Baci
2. Klodiana Deda
3. Zeqir Vodha

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E MESME DHE E ULËT DREJTUESE

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • 516-Përgjegjës Sektori – Sektori i Ujësjellës Kanalizimit, Drejtoria e Rrjeteve, Drejtoria e Përgjithshme e Punëve Publike, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

 
NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT PËR PRANIM NGA JASHTË NË KATEGORINË E MESME DHE TË ULËT DREJTUESE

Në zbatim të Nenit 26 të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedurës së pranimit nga jashtë njofton se për pozicionin :

  • 505- Përgjegjës Sektori i Shërbimeve Publike, Njësia Administrative Krrabë, Bashkia Tiranë – Kategoria III-a

kandidati fitues është:

1. Xhevahir Filja 72 pikë

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS SË FITUESVE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

  • 504-Specialist për Urbanistikën -Zyra e Urbanistikës dhe Infrastrukturës, Njesia Administrative Zall-Herr, Bashkia Tirane – Kategoria: IV-a

Procedura përfundon pa fitues!

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS SË FITUESVE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

  • 506-Specialist -Sektori i zhvillimit te Projekteve, Drejtoria e Projekteve Strategjike, Drejtoria e Pergjithshme te Projekteve Strategjike dhe Zhvillimit Ekonomik, Bashkia Tirane, – Kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët fitues (të renditur sipas rendit alfabetik) është/janë:

1. Ermelinda Thanasi
2. Olsi Bulku