BASHKIA TIRANË – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucioneve përkatëse, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon, kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

  1. 511-Specialist – Drejtoria e Zones se Lire Ekonomike dhe Investimeve te Huaja Bashkia Tirane – Kategoria: IV-a
  • Benard Saraçi
  • Ornela Roshi
  • Manjola Shllaku

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 10/02/2020 ora 14.00 Bashkia Tiranë

 

 

2. 510- Drejtor – Drejtoria e Zones se Lire Ekonomike dhe Investimeve te Huaja, Bashkia Tiranë – Kategoria: II-b

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit