BASHKIA TIRANË – SHPALLJE FITUESI

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procesit të ankimimit, njofton se për pozicionin/pozicionet:

  1. 492- Specialist -Sektori i Konsolidimit Finanaciar, Drejtoria e Monitorimit Financiar te Ndermarrjeve dhe SHA-ve, Drejtoria e Pergjithshme e Menaxhimit Financiar, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët fitues është/janë:

1. Ana Shkreta 77 pikë
2. Ledjon Cena 74 pikë
3. Anileda Lala 72 pikë
4. Brunilda Hajdarmataj 71 pikë