BASHKIA TIRANË – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele njofton se për pozicionin/pozicionet:

  • 500-Specialist – Sektori i Zhvillimit Ekonomik Rural, Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik Rural, Drejtoria e Përgjithshme e Projekteve Strategjike dhe Zhvillimit Ekonomik, – Kategoria: III-b

Nuk ka kandidatë fitues.