BASHKIA TIRANE, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim te Nenit 26 te Ligjit 152/2013 “Per Nepunesin Civil” i ndryshuar, si dhe te Kreut III,
te Vendimit Nr. 242, date 18/03/2015, te Keshillit te Ministrave, Bashkia Tirane, ne perfundim te
procedures se Ngritje ne detyre njofton se per pozicionin:

  • 145- Pergjegjes Sektori, Sektori i Sherbimeve Mbeshtetese, Njesia Administrative, Njesia
    Bashkiake Nr.4, Kategoria: III-a

Kandidati fitues eshte: Mario Daku 76 pike