BASHKIA TIRANE, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures se ankimimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Ngritje në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • 146- Përgjegjës Sektori, Sektori i Prokurimeve të Infrastrukturës Publike, Drejtoria e Prokurimeve të Infrastrukturës Publike, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

Kandidati i kualifikuar është:

1. Klementin Syla

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet më datë 7/05/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7/05/2024, ora 12:00 Bashkia Tiranë.

 

  • 147- Përgjegjëa Sektori, Sektori i Prokurimit të Objekteve Publike, Drejtoria e Prokurimeve të Infrastrukturës Publike, Bashkia Tiranë, Kategoria: III-a

Kandidati i kualifikuar është:

1. Sonila Kastrati

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet më datë 7/05/202 ora 11:00 Bashkia Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7/05/2024 ora 12:00 Bashkia Tiranë.

 

Në zbatim të Nenit 26 të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures së Ngritje në detyrë njofton se per pozicionin:

  • 140-Përgjegjës Sektori, Sektori i Shërbimeve Shëndetësore në Komunitet, Drejtoria e Kujdesit Shëndetësor dhe Shërbimet e Integruara, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Sociale, Bashkia Tiranë, Kategoria: III-a

Kandidati fitues është:

1. Alda Kapllanaj 82 pikë

 

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, Ligjit nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” (i ndryshuar), Urdhërit nr. 45425 datë 29.12.2023 “Për miratimin e strukturës dhe organikes te Aparatit të Bashkisë së Tiranë’, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedurës njofton se për pozicionin:

  • Magazinier, Sektori i Shërbimeve Mbështetëse, Njësia Administrative Shëngjergj.

Kandidati i fitues është: Aurela Balla