BASHKIA TIRANË – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:
1. 496-Përgjegjës Sektori – Sektori i Shërbimeve Mbështetëse, Njësia Administrative Petrele, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

2. 497- Përgjegjës Sektori – Sektori i Shërbimeve Mbështetëse, Njësia Administrative Zall-Bastar, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit