BASHKIA TIRANË – SHPALLJE FITUESI

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

  • 491-Specialist – Sektori i Gjyqësorit, Drejtoria e Ankimimeve, Drejtoria e Pergjithshme Juridike e Aseteve dhe Licensimit, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Ajdisa Daci

2. Alketa Vushaj

3. Almira Bratko

4. Amanda Selgjeka

5. Anjeza Nisi

6. Desiana Todolli

7. Dorjana Kullolli

8. Elvira Dollamaja

9. Enxhi Kaja

10. Erblina Shahini

11. Ergerta Qato

12. Florina Cenaj

13. Griselda Boce

14. Juxhin Kallço

15. Klark Anastasi

16. Migena Kycyku

17. Nadia Elbasani

18. Sidi Hodo

19. Stela Biba

20. Suela Alla

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 20/12/2019 ora 13.00 Bashkia Tiranë B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23/12/2019 ora 14.00 Bashkia Tiranë

  • 487-Specialist – Sektori i Zhvillimit Ekonomik Rural, Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik Rural, Drejtoria e Pergjithshme e Projekteve Strategjike dhe Zhvillimit Ekonomik, – Kategoria: III-b

Procedura përfundon pa fitues!