BASHKIA TIRANË – SHPALLJE FITUESI

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

  1. 492- Specialist -Sektori i Konsolidimit Finanaciar, Drejtoria e Monitorimit Financiar te Ndermarrjeve dhe SHA-ve, Drejtoria e Pergjithshme e Menaxhimit Financiar, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Alban Asllani
2. Ana Shkreta
3. Anileda Lala
4. Brunilda Hajdarmataj
5. Evald Shehu
6. Ledjon Cena
7. Malvina Dishi
8. Orkela Kondaj

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 27/12/2019 ora 13.00 Bashkia Tirane

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30/12/2019 ora 14.00 Bashkia Tirane