BASHKIA TIRANË – SHPALLJE FITUESI

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS SË FITUESVE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

  • 1. 563- Specialist – Sektori i Rindertimit te Puneve Publike, Drejtoria e Implementimit te Investimeve te Huaja, Drejtoria Pergjithshme e Puneve Publike, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët fitues (të renditur sipas rendit alfabetik) është/janë:

1. Dorian Mjekaj

  • 1. 571- Specialist – Sektori i Shqyrtimit te Aplikimeve, Drejtoria e Kontrollit te Zhvillimit te Territorit, Drejtoria e Pergjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b
    Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Albi Alimani
2. Albi Karasani
3. Bekim Mulaj
4. Dorina (kalaja)gjini
5. Erlinda Buçpapaj
6. Euljan Eskiu
7. Florina Cenaj
8. Hidri Cerriku
9. Klementin Syla

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 04/09/2020 ora 13.00 Bashkia Tiranë

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 07/09/2020 ora 14.00 Bashkia Tiranë

 

  • 1. 572- Specialist Jurist -Sektori i Sherbimeve Mbeshtetese, Njesia Administrative Peze, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Borana Gjidiaj
2. Florina Cenaj
3. Jola Sado
4. Sonela Cerka
5. Xhemi Shima

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 04/09/2020 ora 13.00 Bashkia Tiranë

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 07/09/2020 ora 14.00 Bashkia Tiranë

 

  • 1. 573-Specialist në Zyrën e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, në Njësinë Administrative Peze, kategoria e pagës IV-a;

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Batjar Kalemi
2. Entela Shehaj
3. Julinda Çoraj
4. Visard Qokaj

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 04/09/2020 ora 12.00 Bashkia Tirane

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 07/09/2020 ora 14.00 Bashkia Tiranë