BASHKIA TIRANË – SHPALLJE FITUESI

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

1. 491-Specialist – Sektori i Gjyqësorit, Drejtoria e Ankimimeve, Drejtoria e Pergjithshme Juridike e Aseteve dhe Licensimit, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Ajdisa Daci
2. Alketa Vushaj
3. Almira Bratko
4. Amanda Selgjeka
5. Anjeza Nisi
6. Desiana Todolli
7. Dorjana Kullolli
8. Elvira Dollamaja
9. Enxhi Kaja
10. Erblina Shahini
11. Ergerta Qato
12. Florina Cenaj
13. Griselda Boce
14. Juxhin Kallço
15. Klark Anastasi
16. Migena Kycyku
17. Nadia Elbasani
18. Sidi Hodo
19. Stela Biba
20. Suela Alla

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 20/12/2019 ora 13.00 Bashkia Tiranë
B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23/12/2019 ora 14.00 Bashkia Tiranë