BASHKIA TIRANË -SHPALLJE FITUESI

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procesit të ankimimit, njofton se për pozicionin/pozicionet:

  • 553- Specialist per Urbanistiken – Zyra e Urbanistikës dhe Infrastrukturës,Njesia Administrative Petrele , Bashkia Tiranë – Kategoria: IV-a

Kandidati/kandidatët fitues është/janë:

1. Donald Dervishi 74 pikë
2. Dude Hoxha 71 pikë
3. Eljodor Ndini 71 pikë

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, ju njoftojmë se për grupin e pozicioneve:

1. 567-Specialist – Drejtoria e Komunikimit Dixhital, Bashkia Tiranë – Kategoria: IV-a

-Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

  • 563- Specialist – Sektori i Rindertimit te Puneve Publike, Drejtoria e Implementimit te Investimeve te Huaja, Drejtoria Pergjithshme e Puneve Publike, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Dorian Mjekaj
2. Kejsi Lushnjari
3. Rigena Marashi
4. Sonila Celaj
5. Vasil Sterjo

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 04/08/2020 ora 12.00 Bashkia Tirane

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 07/08/2020 ora 13.00 Bashkia Tiranë

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT PËR LËVIZJEN PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele njofton se për pozicionin/pozicionet:

  • 564- Specialist – Sektori i Shqyrtimit te Aplikimeve, Drejtoria e Kontrollit te Zhvillimit te Territorit, Drejtoria e Pergjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

Nuk ka kandidatë fitues.