BASHKIA TIRANE SHPALLJE FITUESI

BASHKIA TIRANE SHPALLJE FITUESI

PER POZICIONIN 539-Pergjegjes Sektori – Sektori i Menaxhimit te Situatave Emergjente

PER ME TEPER KLIKO LINKUN BASHKENGJITUR 539-487 verifikim paraprak LP (1)