BASHKIA TIRANË – SHPALLJA E FITUESIT

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procesit të ankimimit, njofton se për pozicionin/pozicionet:

  1. 477-Specialist për Infrastrukturën – Zyra e Urbanistikës dhe Infrastrukturës, Njësia Administrative Krrabe, Bashkia Tiranë – Kategoria: IV-a

Kandidati/kandidatët fitues është/janë:

1. Blerim Balla72 pikë