BASHKIA TIRANË – SHPALLJA E FITUESIT

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të ngritjes në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

1. 486- Përgjegjës Zyre – Zyra e Urbanistikes dhe Infrastruktures, Njesia Administrative Kashar, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
1. Florjan Pervathi

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27/11/2019 ora 14.00 Bashkia Tirane