BASHKIA TIRANE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

  • 150- Specialist i Njesise së Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit, Zyra e Njësisë së Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit , Njësia Administrative Zall Bastar, Bashkia Tiranë – Kategoria: IV-a

Kandidatët e kualifikuar janë:

1. Afrim Naksi

2. Anduela Sinani

3. Anjeza Balliu

4. Antonela Spahiu

5. Armand Qoqja

6. Brixhilda Goraj

7. Flutura Balla

8. Lusiana Plaku

9. Marsel Abazaj

10. Marsida Liço

11. Matea Bregasi

12. Matilda Allkoçi

13. Matilda Dhana

14. Xhesika Gjona

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet më datë 30/05/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 3/06/2024, ora 12:00 Bashkia Tiranë.

 

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Pranim nga Jashtë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • 151- Përgjegjes Sektori, Sektori i Menaxhimit të Situatave Emergjente, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, Drejtoria e Përgjithshme e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse, Bashkia Tirane, Kategoria: III-a

Kandidatët e kualifikuar janë:

1. Brikena Bylyku

2. Erjola Lame

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet më datë 31/05/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 31/05/2024, ora 12:00 Bashkia Tiranë.

 

  • 154- Drejtor, Drejtoria e Lejeve për Zhvillimin e Territorit, Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit,Bashkia Tirane, Kategoria: II-b

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

 

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

  • 149- Specialist Finance, Sektori i Shërbimeve Mbështetëse, Njësia Administrative Pezë, Bashkia Tiranë – Kategoria: IV-a

Kandidatët e kualifikuar janë:

1. Afrim Naksi

2. Alma Tabaku

3. Ardjana Çullhaj

4. Arnolsi Daci

5. Artan Ramaj

6. Ederiana Avdulaj

7. Fjoralba Musaj

8. Lorela Hoxha

A. Testimi do të zhvillohet më datë 23/05/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27/05/2024, ora 12:00 Bashkia Tiranë.

 

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures se ankimimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Lëvizja paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • 155- Drejtor, Drejtoria e Studimit dhe Zhvillimit të Territorit, Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, Bashkia Tiranë, Kategoria: II-b

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

  • 156- Përgjegjës Sektori, Sektori i Njësisë së Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit, Njësia Administrative Dajt, Bashkia Tiranë, Kategoria: III-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

 

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

  • 152- Specialist, Sektori i Ekosistemit TECH, Drejtoria e Inovacionit, Zhvillimit dhe GIS, Drejtoria e Pergjithshme e Qeverisjes Elektronike dhe Inovacionit, Bashkia Tirane, Kategoria III-b

Kandidatët e kualifikuar janë:

1. Besmir Kanushi

2. Gerald Muraku

3. Ina Zeqollari

4. Mirela Sino

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet më datë 3/06/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 6/06/2024, ora 12:00 Bashkia Tiranë.