BASHKIA TIRANE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures se ankimimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Lëvizja paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • 159-Përgjegjës Sektori, Sektori i Shërbimeve Shëndetësore në Komunitet, Drejtoria e Kujdesit Shëndetësor dhe Shërbimet e Integruara, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Sociale ,Bashkia Tiranë, Kategoria: III-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar

 

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

  • 157- Specialist për Urbanistikën, Sektori i Shërbimeve Publike , Njësia Administrative, Njësia Bashkiake nr. 5, Bashkia Tiranë, Kategoria: IV-a157- Specialist për Urbanistikën, Sektori i Shërbimeve Publike, Njësia Administrative, Njësia Bashkiake nr. 5 Bashkia Tiranë, Kategoria: IV-a

Kandidatët e kualifikuar janë:

1. Anisa Osmani

2. Bledar Mihaj

3. Enri Baka

4. Enxhi Jahelezi

5. Fjordi Rroshi

6. Ilir Gjorga

7. Ketjona Dragoti

8. Livjan Myrto

9. Lorena Hoxha

A.Testimi do të zhvillohet më datë 10/06/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13/06/2024, ora 12:00 Bashkia Tiranë

 

Në zbatim të Nenit 26 të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures së Pranim nga Jashtë njofton se per pozicionin:

  • Përgjegjes Sektori,Sektori i Menaxhimit të Situatave Emergjente, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, Drejtoria e Përgjithshme e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse,Bashkia Tirane,Kategoria III-a

Nuk ka kandidatë fitues.

 

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, Bashkia Tirane, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon,:

  • 150- Specialist i Njesise së Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit, Zyra e Njësisë së Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit, Njësia Administrative Zall Bastar,Bashkia Tiranë, Kategoria IV-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar

 

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures se ankimimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Ngritje në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • 158-Pergjegjes Sektori,Sektori i Standartizimit të Hartimit të Procedurave për Kontrollin e Territorit, Drejtoria e Monitorimit të Territorit, Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit,Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati i kualifikuar është:

1. Alda Zholi

Testimi do të zhvillohet më datë 10/06/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 10/06/2024 , ora 12:00 Bashkia Tiranë.

 

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

  • 149- Specialist Finance , Sektori i Shërbimeve Mbështetëse, Njësia Administrative Pezë, Kategoria: IV-a

Kandidati fitues është:

1. Alma Tabaku 79 pikë

2. Artan Ramaj 77 pikë

3. Ederiana Avdulaj 77 pikë

4. Ardjana Çullhaj 76 pikë

5. Lorela Hoxha 75 pikë

 

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Lëvizja paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • 161-Përgjegjës Sektori, Sektori i Shërbimeve Publike, Njësia Administrative Farkë,Bashkia Tiranë, Kategoria: III-a

Kandidati I kualifikuar është:

1. Gresida Gjeloshaj

A.Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21/06/2024 , ora 12:00 Bashkia Tiranë.