Bashkia Tiranë, Rezultatet e verifikimit paraprak

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Pranim nga Jashtë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • 144- Drejtor, Drejtoria e Emergjencave Civile, Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve ne Bashkepronesi Adminsitrimit te Nja-ve dhe Emergjencave Civile, Bashkia Tiranë – Kategoria II-b

Kandidati i kualifikuar është: 1. Elona Gogo

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet më datë 2/05/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 2/05/2024, ora 12:00 Bashkia Tiranë.

 

  • 145- Përgjegjës Sektori, Sektori i Shërbimeve Mbështetëse, Njësia Administrative, Njësia Bashkiake Nr.4, Bashkia Tirane – Kategoria : III-a

Kandidati i kualifikuar është: 1. Mario Daku

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet më datë 3/05/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 3/05/2024, ora 12:00 Bashkia Tiranë.