Bashkia Tiranë, Rezultatet e Verifikimit Paraprak

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Lëvizja paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • 144-Drejtor, Drejtoria e Emergjencave Civile, Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve ne Bashkepronesi Administrimit te Nja-ve dhe Emergjencave Civile, Kategoria II-b

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar

 

  • 142-Përgjegjës Sektori, Sektori i Zbatimit të Buxhetit, Drejtoria e Buxhetit, Drejtoria e Përgjithshme e Menaxhimit Financiar,Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

  • 145-Përgjegjës Sektori,Sektori i Shërbimeve Mbështetëse ,Njësia Administrative, Njësia Bashkiake Nr.4, Kategoria III-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar

  • 134-Pergjegjes Sektori, Sektori Zbatimit dhe i Monitorimit të Politikave dhe Konceptimit të Akteve, Drejtoria e Zhvillimit të Qëndrueshëm, Emergjencave Natyrore, Drejtoria e Pergjithshme e Mjedisit dhe Zhvillimit të Qëndrueshëm ,Bashkia Tiranë,Kategoria III-a

Kandidati fitues është: Tahir Batalli 78 pikë

  • 135- Përgjegjës Sektori,Sektori i Shërbimeve Mbështetëse – Njësia Administrative, Njësia Bashkiake Nr.8, Bashkia Tiranë,Kategoria III-a

Kandidati fitues është:  Shpresa Muha 78 pikë

  • 143-Përgjegjës Sektori ,Sektori i Njësisë së Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit,Njësia Administrative Dajt, Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.