Bashkia Tiranë, rezultatet e verifikimit paraprak

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Ngritje në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

117- Drejtor i Përgjithshëm ,Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit,Bashkia Tiranë, Kategoria II-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë: 1. Anisa Mançe Lila

Testimi do të zhvillohet më datë 15/03/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15/03/2024 , ora 12:00 Bashkia Tiranë.

 

118- Drejtor, Drejtoria e Prokurimeve të Infrastrukturës Publike, Bashkia Tiranë, Kategoria II-b

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Entela Kruja

Testimi do të zhvillohet më datë 15/03/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15/03/2024 , ora 12:00 Bashkia Tiranë

 

119- Drejtor i Përgjithshëm,Drejtoria e Përgjithshme e Objekteve në Bashkëpronësi, Administrimit të NJA dhe Emergjencave Civile,Bashkia Tiranë, Kategoria II-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Kostandin Budurushi

Testimi do të zhvillohet më datë 15/03/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15/03/2024 , ora 13:00 Bashkia Tiranë.

 

121– Përgjegjës Sektori,Sektori i Diasporës dhe Migracionit,Drejtoria e Partneriteteve Strategjike, Diasporës dhe Migracionit, Drejtoria e Përgjithshme e Integrimit, Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik, Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Suada Marku

Testimi do të zhvillohet më datë 15/03/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15/03/2024 , ora 13:00 Bashkia Tiranë

 

122- Përgjegjës Sektori,Sektori i Planifikimit dhe Koordinimit me Donatoret, Drejtoria e Menaxhimit të Investimeve të Huaja,Drejtoria e Përgjithshme e Investimeve të Punëve Publike, Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Oneda Bushi

Testimi do të zhvillohet më datë 15/03/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15/03/2024 , ora 12:00 Bashkia Tiranë.

 

126 – Drejtor i Përgjithshëm,Drejtoria e Përgjithshme e Investimeve të Punëve Publike,Bashkia Tiranë, Kategoria II-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Ilda Qazimllari

Testimi do të zhvillohet më datë 15/03/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15/03/2024 , ora 12:00 Bashkia Tiranë

 

124- Përgjegjës Sektori, Sektori i Zhvillimit Ekonomik Rural, Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik Rural, Drejtoria e Pergjithshme e Integrimit,Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik, Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidatët e kualifikuar janë:

1. Elga Kaloçi

2. Hekuran Balla

A.Testimi me shkrim do të zhvillohet më datë 15/03/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

B.Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15/03/2024 , ora 13:00 Bashkia Tiranë

 

128- Përgjegjës Sektori, Sektori i Publikimeve Digjitale, Drejtoria e Komunikimit Dixhital, Drejtoria e Përgjithshme e Medias dhe Komunikimit, Kategoria: III-a

Kandidati i kualifikuar është:

1. Ardiana Hoxha

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet më datë 18/03/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18/03/2024 , ora 12:00 Bashkia Tiranë

 

129- Përgjegjës Sektori, Sektori i Planifikimit, Statistikave dhe Monitorimit të Procedurave, Drejtoria e Prokurimeve Administrative dhe Shërbimeve, Drejtoria e Përgjithshme e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse, Bashkia Tiranë, Kategoria: III-a

Kandidatët e kualifikuar janë:

1. Algerta Milo

2. Bekim Mulaj

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet më datë 15/03/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15/03/2024 , ora 12:00 Bashkia Tiranë.

 

127- Përgjegjës Sektori, Sektori i Dizajnit dhe Produktit Kreativ, Drejtoria e Komunikimit Dixhital, Drejtoria e Përgjithshme e Medias dhe Komunikimit, Kategoria: III-a

Kandidati i kualifikuar është:

1. Xhaferr Xeka

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet më datë 18/03/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18/03/2024 , ora 12:00 Bashkia Tiranë.

 

131– Përgjegjës Sektori,Sektori i Hartimit dhe Monitorimit të Kontratave e Marrëveshjeve,Drejtoria Juridike, Drejtoria e Përgjithshme Juridike, Aseteve dhe Liçensimit, Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Bekim Mulaj

Testimi do të zhvillohet më datë 18/03/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18/03/2024 , ora 13:00 Bashkia Tiranë.

2. Elda Disha

3. Erjola Lame

4. Erjon Palla

Testimi do të zhvillohet më datë 18/03/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18/03/2024 , ora 13:00 Bashkia Tiranë.

 

125- Drejtor i Përgjithshëm, Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe Monitorimit të Punëve Publike, Bashkia Tiranë, Kategoria II-a

Kandidati i kualifikuar është:

1. Anjeza Çallpani

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet më datë 15/03/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15/03/2024 , ora 12:00 Bashkia Tiranë.

 

123- Drejtor,Drejtoria e Monitorimit Financiar të Ndërmarrjeve dhe Sha-ve,Drejtoria e Përgjithshme e Menaxhimit Financiar, Kategoria II-b

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Eva Osmani

Testimi do të zhvillohet më datë 15/03/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15/03/2024 , ora 12:00 Bashkia Tiranë.