Bashkia Tiranë Rezultatet e verifikimit

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, ju njoftojmë se për grupin e pozicioneve:

 1. 581-Specialist – Sektori i Zhvillimit Ekonomik Rural, Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik Rural, Drejtoria e Përgjithshme e Projekteve Strategjike dhe Zhvillimit Ekonomik, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

  Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucioneve përkatëse, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon, kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

 1. 584-Specialist – Sektori i Zhvillimit te Mjeteve Programuese, Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit, Drejtoria e Pergjithshme e Teknlogjise se Informacionit Inovacionit dhe te Dhenave, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b
 2. Klejdi Domi
 3. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 28/09/2020 ora 12.00, Bashkia Tiranë
 4. NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

  Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, ju njoftojmë se për grupin e pozicioneve:

  1. 585- Specialist – Sektori i Koordinimit,Koncesioneve dhe Marredhenieve Ligjore, Drejtoria e Menaxhimit te Investimeve te Huaja, Drejtoria e Pergjithshme e Puneve Publike, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

  Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. 580-Specialist – Sektori i Shërbimeve Mbështetëse, Njesia Administrative Berzhite, Bashkia Tirane – Kategoria: IV-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Aurel Sallaku
2. Enxhi Çela
3. Kejsi Ajazi

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 01/10/2020 ora 13.00 Bashkia Tiranë

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 05/10/2020 ora 14.00 Bashkia Tiranë

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E MESME DHE E ULËT DREJTUESE

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

1. 583- Pergjegjes Sektori i Njesise se Mbrojtjes se Femijeve ne Drejtorine e Mbrojtjes dhe Perfshirjes Sociale, Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve Sociale,Bashkia Tirane, Kategoria e Pages III-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT  PËR PRANIM NGA JASHTË NË KATEGORINË E MESME DHE E ULËT DREJTUESE

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve për pranim nga jashtë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

 1. 579-Përgjegjës Sektori -Sektori i Statistikave, Drejtoria e te Dhenave, Drejtoria e Pergjithshme e Teknlogjise se Informacionit Inovacionit dhe te Dhenave, Bashkia Tirane – Kategoria: III-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Anisa Vucaj

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 27/09/2020 ora 13.00 Bashkia Tirane
B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27/09/2020 ora 14.00 Bashkia Tiranë

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT  PËR NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E MESME DHE E ULËT DREJTUESE

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve për ngritjen në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

 1. 579-Përgjegjës Sektori -Sektori i Statistikave, Drejtoria e te Dhenave, Drejtoria e Pergjithshme e Teknlogjise se Informacionit Inovacionit dhe te Dhenave, Bashkia Tirane – Kategoria: III-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Klejdi Domi

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 27/09/2020 ora 13.00 Bashkia Tirane
B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27/09/2020 ora 14.00 Bashkia Tiranë