BASHKIA TIRANE, DREJTORIA E PERGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE, VENDE TE LIRA PUNE

Ju informojme se, ne Drejtorine e Pergjithshrne te Cerdheve dhe Kopshteve, Bashkia Tirane, ne zbatim
te Vendimit te Keshillit Bashkiak Nr. 131., date 22.12.2023, “Per disa ndryshime ne vendimin nr. 50,
date 03.05.2023, te Keshillit Bashkiak “Per miratimin e nivelit te pagave te punonjesve te institucioneve
te varesise”, “Kodi i sjelljes dhe etikes ne Drejtorine e Pergjithshme te Çerdheve dhe Kopshteve” Nr.
1349/5 prot, date 12.12.2023, Urdhrit Nr. 1029, date 28.03.2024, “Per Miratimin e Rregullores per
Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe Pergjegjesite e Drejtorise se Pergjithshme te Cerdheve dhe
Kopshteve, institucion ne varesi te Bashkise Tirane”, si dhe Urdhrir Nr. 52: date 19.0 1 .2024 ··Per
miratimin e struktures organike te Drejtorise se Pergjithshme te Çerdheve dhe Kopshteve, institucion ne
varesi te Bashkise se Tiranes “,

Shpallen 3 (tre) vende te lira pune per Edukatore ne cerdhe,

(Kategoria/Klasa IV-b, grupi I /2/3/4 ).

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: BASHKIA TIRANE 2