BASHKIA TIRANË, DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE, VEND I LIRE PUNE

Ju informojmë se, në Institutin e Nxënësve që Nuk Shikojnë, Bashkia Tiranë, në zbatim të Urdhrit Nr. 1029, datë 28.03.2024, “Për miratimin e Rregullores për Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe Përgjegjësitë e Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Urdhrit Nr. 52, datë 19.01.2024 “Për miratimin e strukturës organike të Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, Institucion në varësi të Bashkisë së Tiranës ”, “Kodi i Sjelljes dhe Etikës në Drejtorinë e Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve” Nr. 1349?5 prot, datë 12.12.2023. Urdhrit të Urdhrit të Ministrit të Arsimit Nr. 31, datë 28.01.2020 “Për miratimin e rregullores për funksionimin e institucioneve arsimore parauniversitare në Republikën e Shqipërisë”

  • Shpallet 1 (një) vend i lirë pune për Përgjegjës provizor (zëvëndësues raport i zgjatur) në Sektorin e Financës në Institutin e Nxënësve që Nuk Shikojnë, (Paga sipas VKM nr. 326, datë 31.05.2023, “Për pagat e punonjësve mbështetës dhe punonjësve të tjerë të specialiteteve të ndryshme në disa institucione të administratës publike”).

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: pergjegjes finance provizor innsh shpallje.docx gloria